Sökning: "Ändamålsenlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Ändamålsenlighet.

 1. 1. "Från skuggan av våldet till rättssalens ljus. En studie av barnfridsbrottets styrkor och tillkortakommanden i förhållande till det brottsutsatta barnet "

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Kinnander; [2022-02-04]
  Nyckelord :Barnfridsbrott; Barnperspektiv; Barn i straffprocessen; Komma till tals; Barnförhör; Målsägande; Effektivitet; Ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 infördes barnfridsbrottet. Lagen innebär att det numera är kriminaliserat att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott som begås av någon närstående till barnet mot en annan till barnet närstående person. LÄS MER

 2. 2. Rör inte mitt kränkande ortnamn! : En studie om varför vissa kränkande ortnamnselement tagits bort medan andra finns kvar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Ali Chit; Anton Wimmer; [2022]
  Nyckelord :Ortsnamn; orsaker till ändringar;

  Sammanfattning : I Sverige har det sista ortnamnet innehållande ordet “neger” tagits bort från Lantmäteriets kartor. Samtidigt finns de kränkande orden “tattare”, “zigenare” och “lapp” kvar i ortnamn på kartorna. LÄS MER

 3. 3. Är likadelningsprincipen likställd med jämställdhet? - En studie av likadelningsprincipens ändamålsenlighet ur ett jämställdhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Persson; [2022]
  Nyckelord :Familjerätt; Äktenskapsbalken; Giftorätt; Likadelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att studera hur likadelningsprincipen och dess modifikationer utformats och samspelar utifrån den jämställdhetssträvan som uttalats i äktenskapsbalkens förarbeten. Syftet med uppsatsen är därutöver att analysera huruvida denna utformning är ändamålsenlig, dels med beaktande av de samhällsförändringar som skett sedan äktenskapsbalken inrättades och dels med beaktande av de alternativa egendomssystem som presenterats i äktenskapsbalkens förarbeten och diskuterats i den juridiska litteraturen. LÄS MER

 4. 4. Överträdelse av omsorgsplikten : Värdepappersinstituts ansvar vid försäljning av komplexa värdepapper under MiFID II

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maximilian Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :mifid ii; omsorgsplikt; omsorgsplikten; passandeprövning; passandebedömning; bedömning av ändamålsenlighet; 2014 65; 2017 565; ersättningsmekanismer; skadestånd; vpml;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Energideklarationens roll och ändamålsenlighet på den svenska fastighetsmarknaden : En analys av EPC-systemets relevans som modell för energieffektivisering

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hedvig Sandin; Joanna Sandell; [2022]
  Nyckelord :Energy performance certificate; energy class; EPBD; taxonomy; energy efficiency; green investment; Energideklaration; energiklass; EPBD; taxonomin; energieffektivisering; grön investering;

  Sammanfattning : Energieffektivisering av byggnadsbeståndet är en viktig del av EU:s klimatarbete, och systemet med energideklarationen (EPC) är ett centralt politiskt verktyg för ändamålet. Forskningen om hur EPC påverkat fastighetsmarknaden är dock inte helt entydig. LÄS MER