Sökning: "Ätstörningar"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet Ätstörningar.

 1. 1. Vems är ansvaret? Ätstörningar och träningsmissbruk - gyms handlingsplaner för drabbade klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Zanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; Ätstörningar; Träning; Policy; Maktutövande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka gyms ätstörningspolicy och aspekten om var gränsen går mellan konsumentens egenansvar i problematiken gentemot gymmets val att som företag ta ett övergripande ansvar för konsumentens välmående. Studien utgörs av fyra olika gyms deltagande genom semistrukturerade intervjuer och mejlade frågeformulär, samt att fem individer som tidigare varit drabbade av ätstörningar svarat på frågeformulär om sin tid som sjuka. LÄS MER

 2. 2. ”Inga pekpinnar, ingen ångest” : Gymnasielärares kunskaper, erfarenheter och didaktiska val vid undervisning av kosthållning och ätstörningar i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Martinsson; Sofia Fransson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Hälsa; Kompetensutveckling; Lärares kunskapsbas; Läroplansteori; Lärarutbildning; Ramfaktor;

  Sammanfattning : Lärare har ett inflytande över elevers syn på hälsa (Webb & Quennerstedt 2010), och Von Essen (2015) påpekar den känslomässiga laddning som konversationen kring mat kan medföra. Därför blir det viktigt att undersöka hur lärare arbetar med kosthållning och ätstörningar där bland annat mat kopplat till hälsa kan ingå. LÄS MER

 3. 3. Att leva i en okontrollerbar kropp : En litteraturstudie om ungdomars upplevelse av typ 1 diabetes och ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Englund; Ida Hjelmqvist; [2019]
  Nyckelord :eating disorders; support; type 1 diabetes; stöd; typ 1 diabetes; ätstörningar;

  Sammanfattning : Forskning visar att ungdomar med typ 1 diabetes (T1D) har dubbelt så stor risk att drabbas av en ätstörning jämfört med ungdomar utan T1D. Dessutom ökar även mortalitet och morbiditet avsevärt hos ungdomarna med denna kombination. LÄS MER

 4. 4. Främja hälsa i ett metaforiskt fängelse : en litteraturöversikt över sjuksköterskans preventiva och hälsofrämjande åtgärder hos ungdomar med eller i risk för ätstörning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Caroline Jakobsson; Sofie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; KASAM; Prevention; Sjuksköterska; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Omvårdnadens huvudsakliga mål är hälsa. Det humanistiska perspektivet beskriver hälsa som helhet bestående av kropp, själ och ande. En holistisk hälsosyn är Antonovskys Känsla Av Sammanhang (KASAM). Sjuksköterskan ska främja hälsa och förhindra risker för ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Viktrelaterade tillstånd och moral : En kvalitativ studie om Aftonbladets nyhetsrapportering om fetma och ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Noréa Dahlskog; [2019]
  Nyckelord :Fetma; ätstörningar; representation; nyhetsrepresentation; Aftonbladet; framing; kvalitativ; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Både fetma och ätstörningar klassificeras som viktrelaterade tillstånd som har förknippats med ökad risk för olika hälsoåkommor. En skillnad sinsemellan är dock statusen på de kroppar som respektive tillstånd associeras till, där övervikt stigmatiseras medan smalhet tvärtom idealiseras. LÄS MER