Sökning: "Åhr Tove"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åhr Tove.

  1. 1. Identietsskapande för tjejer inom ravekulturen i Stockholm

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Winberg Julia; Åhr Tove; [2017]
    Nyckelord :Rave; Subkultur; Identitetsskapande; Habitus; Roll; Kulturellt kapital;

    Sammanfattning : Denna studie studerar tjejers deltagande inom ravekulturen, syfte att försöka förstå vilken betydelse kulturen har för deras identitetsskapande. Datamaterialet har samlats in genom 7 semistrukturerade intervjuer med tjejer som alla är mellan 20-30 år, boende i Stockholm och har gått återkommande på rave. LÄS MER