Sökning: "Åldersbestämning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Åldersbestämning.

 1. 1. En ny däggdjursart i Sveriges fauna : Etablering av stenmård (Martes foina) i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elin Svensson; Karin Wetterberg; [2021]
  Nyckelord :Alien species; Establishment; Invasive alien species; Mitochondrial DNA; Pine marten; Stone marten; Etablering; Främmande art; Invasiv främmande art; Mitokondrie-DNA; Skogsmård; Stenmård;

  Sammanfattning : Skogsmård (Martes martes) har länge varit Sveriges enda mårdart men 2018 gjordes det första fyndet av en annan art, stenmård (Martes foina), i nordöstra Skåne. Efter att detta fynd uppmärksammats fick Invasiva Arter på Svenska Jägareförbundet in uppgifter om ytterligare tre fynd från området. LÄS MER

 2. 2. Åldersbestämning av björk i södra Sverige : Hur kan ålder hos björk uppskattas med hjälp av omkrets, barksprickedjup, sockelutveckling och epifytflora

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Nike Händel; [2021]
  Nyckelord :Björk; åldersbestämning; tillväxtborr; omkrets; barksprickedjup; sockelutveckling; epifytflora;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden är starkt hotad av mänsklighetens expandering. Områden som hyser höga naturvärden fragmenteras och inte minst det moderna skogsbruket medför att landskapet blir alltmer homogent och fler arter blir rödlistade. Åldrande och döende träd har blivit en bristvara. LÄS MER

 3. 3. Tillförlitligheten i åldersbestämning av knät

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hall; Sophia Halvarsson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Medicinsk åldersbedömning; Radiologisk diagnostik; Magnetisk resonanstomografi; Röntgen; Knä;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Antalet ensamkommande barn har ökat markant under de senaste åren och en ny medicinsk åldersbedömningsmetod infördes år 2017 i Sverige. Medicinsk åldersbedömning är en del i åldersbedömningsprocessen som genomförs av Migrationsverket med hjälp av Rättsmedicinalverket. LÄS MER

 4. 4. Etiska aspekter kring medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Berglund; Fredrica Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Etik; Ensamkommande flyktingbarn; Medicinsk åldersbestämning; Diagnostisk radiologi; Litteraturstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det uppskattas att över 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Många av dessa är ensamkommande flyktingbarn som saknar giltig dokumentation och information som kan styrka deras ålder. Dessa är en sårbar grupp individer där förekomsten av psykologisk ohälsa är vanlig. LÄS MER

 5. 5. Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Mikael Elenius; [2018]
  Nyckelord :age assessment; age determination; age test; decision analysis; decision model; unaccompanied refugee; refugee; asylum seekers; utility; åldersbedömning; åldersbestämning; ålderstest; beslutsanalys; beslutsmodell; ensamkommande; flykting; asylsökande; nytta;

  Sammanfattning : Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. LÄS MER