Sökning: "Ångest och kbt"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Ångest och kbt.

 1. 1. Upplevelser av KBT-behandling för social ångest och insomni: en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Linnéa Algeblad; Hanna Adolfsson; [2023]
  Nyckelord :ångest; insomni; kognitiv beteendeterapi; upplevelse; tematisk analys;

  Sammanfattning : Patienters upplevelser av behandling är ett outforskat område och kvalitativ metod kan vara användbart för att nå en fördjupad förståelse för subjektiva upplevelser och förändringsprocesser i psykologisk behandling. Samsjuklighet mellan social ångest och insomni är relativt vanligt och kan ha implikationer för behandlingsutfall, men behandling av samsjukliga tillstånd är tämligen outforskat. LÄS MER

 2. 2. Hoppfull oro : En litteraturstudie om KBT vid klimatångest

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Verksamhetsstödet

  Författare :Lina Mörk; [2023]
  Nyckelord :coping; klimatångest; klimatoro; klimatrelaterad mental ohälsa; KBT-interventioner; proaktivt miljöbeteende; problemlösning; ångest;

  Sammanfattning : Ett ökande antal individer rapporterar idag oro och ångest på grund av hur de upplever miljö- ochklimatmässiga problem. Detta utan att vara direkt drabbad av dessa. Samtidigt är kunskapen ombehandlingsinsatser för klimatrelaterad ångest generellt låg hos terapeuter. LÄS MER

 3. 3. Stimma lugnt : Ångestreducering via spel för kvinnor med autism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Deborah Carlander; [2022]
  Nyckelord :Dataspel; mobilspel; KBT; autism; kvinnor; ångest;

  Sammanfattning : Denna studie har haft i syfte att besvara forskningsfrågan: - På vilket sätt kan mekaniker baserade på kognitiv beteendeterapi användas i ett spel för att reducera ångest hos kvinnor med högfungerande autism? Utifrån tidigare forskning och tillsammans med en legitimerad psykolog har det därefter skapats en artefakt i form av ett spel som använder sig av mekaniker skapade med verktyg från den kognitiva beteendeterapin. Sex deltagare från studiens demografi har därefter fått spela spelet vid behov under en veckas tid. LÄS MER

 4. 4. Självskattade symptomnätverk : Utvärdering av en förbättrad metod med individualiserade respektive kontextuella problem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Frida Koernig; Alexandra Lönnroos; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nätverksteorin utmanar dagens synsätt på psykisk ohälsa. Istället för att betrakta tillstånd som konsekvenser av kroppsligadysfunktioner, fokuserar nätverksteoretiker på interagerandesymptom i så kallade symptomnätverk. LÄS MER

 5. 5. Avhopp vid internetbaserad KBT behandling vid depression

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Viktor Roos-Pehrsson; Robert Öfwerström; [2021]
  Nyckelord :Internetbaserad KBT; Depression; Avhopp;

  Sammanfattning : I denna studie har avhopp undersökts i relation till två internetbaserade kognitiva beteendeterapi-behandlingar för depression baserat på data från ett forskningsprojekt kallat Konrad. Behandlingarna skilde sig åt i den textmängd som patienten fick läsa under behandlingens gång men var i övrigt likvärdiga. LÄS MER