Sökning: "Årskurs 1-3"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade orden Årskurs 1-3.

 1. 1. En studie om kooperativt lärande och elevers språkutveckling i ämnet svenska årskurs 1–3

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Andrietta Genberg; Rita Wolff; [2020]
  Nyckelord :Samarbete; relationer; kommunikation; språkutveckling; interaktion; lärares förhållningssätt; redskap och verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur undervisande lärare i årskurs 1–3 beskriver att de tänker och arbetar med kooperativt lärande för att stärka elevers språkutveckling i ämnet svenska. Studien är av kvalitativ karaktär och material har samlats in från nio lärare med hjälp av semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Elevers förståelse för tal i bråkform. : Vad gynnar elevers förståelse för tal i bråkform?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Ax; Johanna Selent; [2020]
  Nyckelord :Tal i bråkform; årskurs 1–3; förståelse; undervisning; svårigheter;

  Sammanfattning : I matematikundervisningen i årskurs 1–3 lär sig elever grundläggande kunskaper för att förstå tal i bråkform. Förståelsen för tal i bråkform är viktig för fortsatt kunskapsutveckling inom tal i decimalform, algebra och procent. LÄS MER

 3. 3. Utan miljön kan vi ju inte leva? : En studie som belyser den samhällsorienterade undervisningen inom årskurs 1-3 som bedrivs i relation till hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Julia Viklund; [2020]
  Nyckelord :Early years of compulsory school; environmental perspective; sustainable development; teaching; Grundskolans tidigare år; hållbar utveckling; miljöperspektiv; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on the teaching that is conducted in relation to sustainable development within the community-oriented subjects for grades 1–3. Both qualitative and quantitative collection methods have been selected to provide answers to the study's purpose and research questions. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse : Om lärares syn på vad som gynnar elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Zetterkvist; [2020]
  Nyckelord :Reading comprehension; teaching; reading strategies; reading; supportive teaching; grades 1-3; Läsförståelse; undervisning; lässtrategier; läsning; stöttande undervisning; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study is to find out teachers’ views on what is important to promote for students’ reading comprehensions. The study is based on what experienced teachers in grades 1-3 perceive as successful and what they choose to focus on in the teaching of reading comprehension. LÄS MER

 5. 5. Teori och praktik i samband utifrån ett pragmatiskt synsätt : Om lärares intentioner att stödja elevers lärande genom utomhuspedagogik i årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Kjerstadius; [2020]
  Nyckelord :Pragmatismen; utomhuspedagogik; undersökande arbetssätt; teori och praktik; årskurs 1-3; kvalitativ intervju.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få insikt i hur lärare i årskurs 1-3 använder sig av utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt för att stödja elevers lärande i de naturorienterande ämnena. För att ge svar på undersökningens två frågeställningar har material samlats in genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER