Sökning: "Åsa Ålander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Ålander.

  1. 1. En Kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens upplevelser i Vanguardmetoden. : - I jämförelse med tidigare arbetssätt.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

    Författare :Åsa Ålander; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER