Sökning: "Åsa Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Åsa Andersson.

 1. 1. Visuellt stöd som stöttning för elever i språklig sårbarhet. : En enkätstudie om lärares användning på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Björn Eskilsson; Åsa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; effects of visual aid; teaching; education; special needs teachers.; Digitala verktyg; effekter av visuellt stöd; lärande; utbildning; speciallärare.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate teachers’ use of visual aid within the subject Swedish in schools and with a specific focus on their work with pupils in language vulnerability. We conducted a questionnaire study with 39 teachers who teach Swedish in primary school. LÄS MER

 2. 2. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 3. 3. Lärares inställning till matematik och dess inverkan på elever och matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Åsa Seger; Cecilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; elev; inlärning; inställning; lärare; matematik; matematikängslan; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie ger en bild av hur lärares inställning till ämnet matematik kan te sig, hur elever kan påverkas av lärares inställning till matematik samt hur man skapar en lärmiljö vilken främjar en positiv inställning till matematik. Syftet med studien var att se över vad forskningsresultat påvisat kring lärares inställning till matematik, hur stor betydelse deras inställning haft på deras undervisning och elevers matematikinlärning samt hur elevers inställning till matematik kan påverkas. LÄS MER

 4. 4. "Statstjänstemän har inte så mycket känslor" : En kvalitativ studie i hur beslutsfattande personal vid Migrationsverkets asylenhet utför emotionellt lönearbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linn Sand Andersson; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt lönearbete; emotionsregimer; copingstrategier; interaktionsritualer; Migrationsverket; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att uppnå en ökad förståelse för hur beslutsfattande personal med erfarenhet från Migrationsverkets asylenhet, upplever att de förhåller sig till, påverkas av- samt hanterar arbetsrelaterade emotioner i förhållande till asylenhetens emotionsregim. Syftet var därmed att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur personal förhåller sig till en sådan emotionsregim vilken reglerar arbetstagarens känsloupplevelse och känslouttryck. LÄS MER

 5. 5. Man är inte starkare än sin svagaste länk : En studie om hur åtta rektorer och biträdande rektorer resonerar om en likvärdig utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Andersson; Camilla Nygård; [2020]
  Nyckelord :Early Childhood Education and Care; ECEC; equity; equivalence; implementation; principal; assistant principal; municipal preschool; equal education; Förskola; yngre barns utbildning och omsorg; likvärdighet; likvärdig utbildning; förskoleimplementering; implementering; förskolerektor; biträdande förskolerektor; kommunal förskola; likvärdig förskola;

  Sammanfattning : Children have the by law regulated right to an equal education and they also have the right to equivalence in their education. Furthermore, it is also important that their education should lead to equity. Equal, equivalence and equity are different words used in the same context. LÄS MER