Sökning: "Åsa Backe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Backe.

  1. 1. ERFARENHETER FRÅN ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING FÖR PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM – KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Åsa Backe; Niclas Lindgren; [2020-07-24]
    Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; stressrelaterad ohälsa; utmattning;

    Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom till följd av psykisk ohälsa är ett stort växande problem i dagens samhälle, vilket bidrar till sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa. Denna patientgrupp förblir ofta i lång rehabilitering. LÄS MER