Sökning: "Åsa Densborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Densborn.

  1. 1. Patienters uppfattning av information innan anti-VEGF behandling

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Åsa Densborn; [2017]
    Nyckelord :Patienter; information; AMD; anti-VEGF behandling; fenomenografi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Age-related macula degeneration (AMD) drabbar framförallt äldre människor. Synen blir snabbt försämrad i de centrala delarna. Tidigare studier har identifierat att otillräcklig information kan skapa oro inför behandlingen. För att utveckla informationen är det betydelsefullt att veta hur informationen uppfattas. LÄS MER