Sökning: "Åsa Esaiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Esaiasson.

  1. 1. Ett hållbart innehåll : Väsentlighetsanalysens betydelse för balansen mellan prioriterade väsentliga områden i hållbarhetsrapporter

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

    Författare :Åsa Esaiasson; Jennie Nilsson; [2020]
    Nyckelord :Balans; Väsentlighetsanalys; Hållbarhetsredovisning; Intressentteorin; Företag; Legitimitetsteorin; GRI; Väsentliga områden;

    Sammanfattning : Tidigare studier inom området väsentlighet i hållbarhetsredovisning och väsentlighetsanalyser visar på både möjligheter och begränsningar med en väsentlighetsanalys. I tidigare studier har det framkommit tre problematiska områden i samband med företags väsentlighetsanalyser. LÄS MER