Sökning: "Åsa Filipsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Filipsson.

  1. 1. Förskolepedagogers interaktion med barn vid frukostbordet : utifrån ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Åsa Filipsson; [2014]
    Nyckelord :Genus; jämställdhet; förskola; interaktion; förhållningssätt; bemötande.;

    Sammanfattning : I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står att förskolan ska behandla alla barn som individer. Alla som arbetar inom förskola ska således arbeta med bland annat ur genusperspektiv. Genus är det socialt skapade könet (Svaleryd, 2002). LÄS MER