Sökning: "Åsa Forsberg Klaverud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Forsberg Klaverud.

  1. 1. Hur arbetar man med drama i grundskolans tidigare år?

    C-uppsats,

    Författare :Annette Lindh; Åsa Forsberg Klaverud; [2011]
    Nyckelord :drama; kreativitet; estetik; sociokulturellt persp;

    Sammanfattning : Sammanfattning:SyfteSyftet med detta arbete är att beskriva och undersöka om och i så fall på vilka sätt pedagoger i grundskolanstidigare år använder sig av drama i sin undervisning. Dessutom undersöks vilka åsikter samt föresatser sompedagogerna har när det gäller drama och gestaltning som en alternativ inlärningsmetod utifrån teorier ominlärning och dramapedagogik, samt deras inställning till lek och lärande i skolan. LÄS MER