Sökning: "Åsa Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Åsa Forsberg.

 1. 1. ”Varje samtal är unikt” Sjuksköterskans specifika samtal som stöd för patienten att uppnå en god död utifrån 6 S:n - En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Karin Forsberg; Åsa Richardsson; [2018]
  Nyckelord :Distriktssköterska; intervjuer; kommunikation; kvalitativ innehållsanalys sjuksköterskans roll; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att fortsätta med medicinen är som att leva eller dö : En studie om livet innan och efter läkemedelsassisterad behandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandra Karis; Åsa Forsberg; [2017]
  Nyckelord :LARO; Läkemedelsassisterad behandling; Substitutionsbehandling; Opioidberoende; Heroinberoende; Harm reduction; Skadereducering; Punitiv policy; Bemötande; Livserfarenheter.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka patienters liv med opioidberoende innan och efter inskrivning på LARO-behandlingen, samt vilka erfarenheter av bemötande som finns. LARO är en substitutionsbehandling vid opioidberoende. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av information från och interaktion med sjuksköterskan i samband med en stomioperation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fanny Persson; Åsa Gahnström; [2017]
  Nyckelord :Information; Interaction; Life changing event; Nursing; Stoma; Information; Interaktion; Livsomställning; Omvårdnad; Stomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tarmsjukdomar är en bakomliggande orsak till att patienter ibland måste genomgå en stomioperation, akut eller elektivt. Stomin anläggs i permanent eller temporärt syfte. En stomioperation innebär en livsomställning för patienten, vilket kan medföra både fysiska och psykiska påfrestningar. LÄS MER

 4. 4. Skolan en demokratisk arena? : En kvalitativ undersökning av hur demokratiska förmågor får ta plats i SO-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Silfver; [2016]
  Nyckelord :Democracy; participate democracy; deliberative democracy; social Education; Demokrati; Deltagardemokrati; deliberativ demokrati; samhällsdidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is tos to make visible if and how teachers integrate democratic abilities in social studies education. I also want to examine what teachers experience enable or hinder the teaching of democratic abilities. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsepikrisens informationsvärde för personcentrerad vård av den äldre personen : - Från sluten somatisk vård till kommunal korttidsvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Åsa Forsberg; Tina Samefors; [2016]
  Nyckelord :omvårdnadsdokumentation; informationsöverföring; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunala korttidsboenden uppfattade informationsvärdet i omvårdnadsepikrisen för vård av den äldre personen utifrån ett personcentrerat perspektiv. Metod: Studien har en kvalitativ deskriptiv design med tio individuella intervjuer med sjuksköterskor verksamma på kommunala korttidsboenden. LÄS MER