Sökning: "Åsa Hermann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Hermann.

  1. 1. "Det är omgivningen som gör att man trivs" – En kvalitativ studie om arbetstillfredsställelse

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Julia Bergqvist; Åsa Hermann; [2020]
    Nyckelord :Job satisfaction; blue collar; white collar; work conditions; construction industry; appreciation; colleagues; work prerequisites; Arbetstillfredsställelse; arbetare; tjänstemän; arbetsförhållanden; byggbranschen; erkännande; kollegor; arbetsförutsättningar;

    Sammanfattning : On average, Swedish residents spend about 1470 hours a year individually at their workplace. Accordingly, many people find it important to find a job where they experience job satisfaction. LÄS MER