Sökning: "Åsa Hildesson Nisén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Hildesson Nisén.

  1. 1. Matematiklärares möten med elevers olika behov En kvalitativ studie om hur lärare strävar efter en inkluderande matematikundervisning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Åsa Hildesson Nisén; Annika Karlsson Norrstad; [2020-02-25]
    Nyckelord :Matematikundervisning; likvärdighet; relationell pedagogik; livsvärlden; mångfald; inkludering;

    Sammanfattning : SyfteLikvärdigheten i svensk skola sjunker och skolsegregationen ökar. Matematik är det ämne där lägst andel elever i årskurs 6 och 9 blir godkända. Studiens syfte är att studera matematiklärares erfarenheter av möten med elevers mångfald och olika förutsättningar i ordinarie matematikundervisning. LÄS MER