Sökning: "Åsa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Åsa Johansson.

 1. 1. Betydelsen av yrkesmässig handledning ur skolsköterskors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Åsa Johansson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; rolltransformering; skolsköterskor; skolsköterskeprofessionen; yrkesmässig handledning inom omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: School Nursing of today is a wide and complex field. It demands a high levelof cooperation but at the same time it means a lot of lone work. Furthermore, the field hasexpanded over time. LÄS MER

 2. 2. The Greta effect - En kvalitativ bildanalys av nyhetsbilden på Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tobias Johansson; Åsa Alvetjärn; [2020-02-13]
  Nyckelord :Greta Thunberg; bildanalys; genus; medielogik; semiotik;

  Sammanfattning : Aim of thesis: How is Greta Thunberg portrayed from a gender perspective from an unknown individual until today were she have iconic status – comparison between tabloid and daily press is made from an semiotic picture analysis.Theoretical framework: With the theory of gender we can gain a deeper understanding of whether the images appear positive or negative for the woman’s role in the media. LÄS MER

 3. 3. Det som inte dokumenterats finns inte. : Operationssjuksköterskors erfarenheter av dokumentation av perioperativ omvårdnad. En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Hanna Johansson; Åsa Joelsson; [2020]
  Nyckelord :perioperative nursing; theatre nurse; documentation; perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; dokumentation;

  Sammanfattning : Operationssjuksköterskan verkar i en tekniskt avancerad miljö och arbetar aktivt att förebygga risker och vårdrelaterade skador genom att planera och dokumentera patientens vård utifrån en omvårdnadsprocess. Utebliven eller bristfällig dokumentation av tyst kunskap kan påverka patientsäkerheten negativt då utförda handlingar inte är spårbara i patientens journal och osynliggör operationssjuksköterskans kompetens för omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV ATT ENGAGERA NÄRSTÅENDE SOM EN DEL AV OMVÅRDNADEN INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Kumlien; Tony Johansson; [2020]
  Nyckelord :erfarenhet; närstående; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; slutenvård.; experience; relatives; psychiatric nursing; nurse; inpatient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till personer som drabbats av psykisk sjukdom beskrivs i litteraturen som en tillgång i planeringen av den psykiatriska omvårdnaden. De närstående anses också kunna vara ett stöd i återhämtningen för personen som drabbats. Trots detta upplever närstående ibland att de inte får vara en del av vården. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogers didaktiska metoder vid autismspektrumtillstånd och försenad/avvikande språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Åsa Bengtsson; Sandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :autismspektrumtillstånd; förskola; asc; didaktiska metoder; akk; takk; ast; förskolan; early childhood education; specialpedagoger; special educators;

  Sammanfattning : Inledning: Studien handlar om de didaktiska metoder som finns för att stötta språkutvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och hur specialpedagoger i förskolan arbetar för att stötta barnen och pedagogerna. Syfte: Studiens syfte är att ge en överblick över de metoder och strategier specialpedagoger rekommenderar personal i förskolan att använda för att stötta språket hos barn med autismspektrumtillstånd. LÄS MER