Sökning: "Åsa Klaesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Klaesson.

  1. 1. Barn behärskar sitt språk genom leken - En studie om pedagogers uppfattningar om leken och språket i förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Sara Johansson; Åsa Klaesson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Undersökningens syfte är att belysa hur pedagogerna förhåller sig och uppfattar barns språkutveckling i leken. I litteraturstudier undersöks barns språk och lek. I den teoretiska bakgrunden tas styrdokument upp. Det sker även en genomgång av utvecklingspsykologiska teorier och kulturpedagogiska teorier. LÄS MER