Sökning: "Åsa Lätt Fjellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Lätt Fjellman.

  1. 1. Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

    Författare :Åsa Lätt Fjellman; [2017]
    Nyckelord :bokhistoria; book history; mediearkeologi; arkiv; bibliotek; materialitet; kommunikativa kretslopp; tidslager; Åmål; allmänna arkivschemat; arkivförteckning; arkivalier; History and Archaeology; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. LÄS MER