Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. ”Every day counts” – - en kvalitativ studie om fyra elevers perspektiv på två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Åsa Lindbom; Diana Storvik; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Nyckelord: Problematisk skolfrånvaro, hemmasittare, skolk, skolvägran, school absenteeism, närvarofrämjande, handlingsplan, kamratrelationer, systemteori Abstract Syftet med studien var att, utifrån fyra elevers perspektiv, undersöka två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. För att kunna undersöka skolornas arbetssätt behövde även orsakerna till elevernas skolfrånvaro utredas. LÄS MER