Sökning: "Åsa Lindh"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Åsa Lindh.

 1. 1. Patienternas informationsunderlag för receptordinerade läkemedel samt avvikelser i receptlista

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Lindh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att uppnå en optimal läkemedelsbehandling krävs uppdaterade och korrekta ordinationsunderlag inom hela vårdkedjan. Studiens syfte var att kartlägga vad patienten använder som underlag för sin läkemedelsbehandling samt hur många som kände till läkemedelslistan, receptlistan och läkemedelsförteckningen. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling, gemenskap och glädje genom musik : En studie om musikpedagogikens betydelse i flerspråkiga barngrupper och för barns språkliga utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Åsa Lindh; Camilla Hjamarsson-Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik; musik i förskolan; språkutveckling; andraspråksutveckling; flerspråkiga barngrupper; pedagogiskt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarskap under arbetsplatsträffar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Petra Grönhaug; Åsa Lindh; [2014]
  Nyckelord :arbetsplatsträff; engagemang; Employeeship; staff meeting; openness; commitment; responsibility; cooperate; Medarbetarskap; öppenhet; ansvarstagande och samarbete;

  Sammanfattning : Genom förändringar av organisationsstrukturen, då medarbetare idag arbetar i mer självständiga grupper och en chef inte är ständigt närvarande är, fungerande medarbetarskap önskvärt. Medarbetarskap är ett koncept som består av olika delar såsom samarbete, ansvarstagande, öppenhet och engagemang. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar man med drama i grundskolans tidigare år?

  C-uppsats,

  Författare :Annette Lindh; Åsa Forsberg Klaverud; [2011]
  Nyckelord :drama; kreativitet; estetik; sociokulturellt persp;

  Sammanfattning : Sammanfattning:SyfteSyftet med detta arbete är att beskriva och undersöka om och i så fall på vilka sätt pedagoger i grundskolanstidigare år använder sig av drama i sin undervisning. Dessutom undersöks vilka åsikter samt föresatser sompedagogerna har när det gäller drama och gestaltning som en alternativ inlärningsmetod utifrån teorier ominlärning och dramapedagogik, samt deras inställning till lek och lärande i skolan. LÄS MER