Sökning: "Åsa Månsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Åsa Månsson.

 1. 1. “Mamma och pappa lärde mig lite att läsa... Och min häxbok” : - En kvalitativ studie kring barnets eget perspektiv på sin läs- och skrivutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Åsa Månsson; Jenny Pruth; [2017]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; skriftspråk; literacy; barns perspektiv; meningsskapande; undervisning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skildra några barns tankar kring hur de lärt sig läsa och skriva samt varför denna förmåga uppfattas som meningsfull att inneha. Med en kvalitativ forskningsmetod som grund genomfördes semistrukturerade intervjuer med några barn i förskoleåldern kring deras syn på sin literacyutveckling. LÄS MER

 2. 2. Busar eller stackare? : En studie om samarbetet mellan socialtjänst och polis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Åsa Hansson; Anna Lundblad Månsson; [2014]
  Nyckelord :co-operation; police; social services; system theory; organization.; samarbete; polis; socialtjänst; systemteori; organisation; sekretess.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the social services and the police co-operate with each other when they come into contact with an individual within their realms of influence. It has been shown in a report by Fridolf (2008) that co-operation is not the aim itself but used as a mean to reach for better processes and better results. LÄS MER

 3. 3. Psykisk ohälsa bland ungdomar - Utifrån professionella socionomers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erica Månsson; Victoria Bergendorff; [2011]
  Nyckelord :self-harm; suicide; mental ill-health; adolescent; individualization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental ill-health among adolescents – From professional social workers perspective (translated title) Abstract Authors: Erica Månsson and Victoria Bergendorff Title: Mental ill-health among adolescents – From professional social workers perspective (translated title) Supervisor: Åsa Lundqvist Assessor: Elizabeth Martinell Barfoed The purpose of this study was to examine the mental ill-health among young people, what might cause it and if there is any differences between the sexes. This has been studied through an analysis of how professional social workers, that work with young people, look at the prob-lem of suicide among adolescents, self harm and what the professionals are doing to handle this. LÄS MER

 4. 4. Att vara kvinna och sjuk i bröstcancer : En litteraturstudie om två kvinnors upplevelser av den förändrade livssituationen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Åsa Kölbring; Ida Månsson; [2009]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturstudie; livssituation; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige diagnostiseras i genomsnitt 7000 kvinnor årligen med bröstcancer. Sjukdomen påverkar hela kvinnans livssituation då den medför en rad fysiska förändringar som påverkar identiteten som kvinna och självuppfattning samt utgör ett existentiellt hot. LÄS MER

 5. 5. Stärkande omvårdnad : En litteraturstudie om förlossningsrädsla under graviditet och förlossning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elisabeth Månsson; Åsa Lindgren; [2008]
  Nyckelord :Förlossningsrädsla; graviditet; upplevelser; kejsarsnitt och omvårdnad; Fear of childbirth; pregnancy; experience; caesarean sectio and care nursing.;

  Sammanfattning : Förlossningsrädsla utgör en speciell utmaning för mödrahälsovården och förlossningsvården.En konsekvens av rädslan är att kvinnor allt oftare kräver kejsarsnitt utan medicinsk indikation. LÄS MER