Sökning: "Åsa Richard"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Åsa Richard.

 1. 1. Förändrade fruktsamhetsmönster i Europa: Är kohortstorlek en förklaring? : En studie av Easterlinhypotesen, tillämpad på åtta Europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet/Stockholms universitetSociologiska institutionen

  Författare :Kristina Hatzipavlou Gabrielsson; Åsa Karphammar; [2009]
  Nyckelord :Fruktsamhet; Kohortstorlek; Easterlin; Chesnais; Den Andra Demografiska Transitionen;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har ägnat sig åt att försöka förklara det sjunkande barnafödandet i Europa. En av dessa forskare, Richard Easterlin, har format en hypotes där han menar att förklaringen ligger i ett samband mellan kohortstorlek och fruktsamhet. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitetens konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Åsa Bergman; Karin Lidén; [2009]
  Nyckelord :arbetsflexibilitet; flexibla organisationer; individuella upplevelser; kortsiktighetsprincip; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Flexibiliseringen av arbetslivet har påverkat och ändrat arbetsförhållandena för människor. I den här studien undersöker vi arbetsflexibilitetens konsekvenser så som de upplevs av enskilda individer i arbeten som innebär en frihet vad gäller arbetstider, distansarbete och eget ansvar. LÄS MER

 3. 3. Att skapa ett program : Richard Berghs Nordisk sommarkväll (1899-1900) genom historien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Örtengren; [2006]
  Nyckelord :Richard Bergh; Nordisk sommarkväll; konstvetenskap; nationalromantik; nation; Nortern light; utställning; receptionshistoria;

  Sammanfattning : Nordic Summer Evening is a theoretical painting, today an important icon of Nordic art from the turn of the century. The purpose of this essay is to analyse the painting, and to investigate and identify its declaration of program, and in a wider context, the emergence of a program of the nationalistic art at the turn of the last century. LÄS MER

 4. 4. Uppmuntrar läroboken i matematik eleverna till att tänka självständigt?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefin Andersson; Åsa Richard; [2005]
  Nyckelord :inlärningsmetoder; konstruktivism; lärobok; läromedelsgranskning; matematik; matematikdidaktik; matematikundervisning; olika lösningsmetoder; processinriktad; variation;

  Sammanfattning : Syftet med att undersöka läroböcker i matematik är att få en insikt i hur stor vikt läroböckerna lägger på själva utförandet istället för på slutprodukten. Vi vill även undersöka om läroboken visar att det kan finnas mer än en lösning till en och samma uppgift. LÄS MER

 5. 5. Tusen motstridiga röster : Tvära kast, djupa tröstlösa lidanden, och extrema sinnestillstånd i noveller av Ulla Bjerne

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Åsa Sarachu; [2005]
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study examines four short stories- “Gudarnes like”, “Vänner”, “Lolo” and “Kvinnor” - in a novel called Upptäckter written by Ulla Bjerne in 1918. My aim has been to study whether Bjerne in these stories writes from a New Woman- position. LÄS MER