Sökning: "Åsa Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Åsa Svensson.

 1. 1. Patienters upplevelser av hälsa efter en Gastric bypass operation : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Åsa Svensson; Sophia Frimpong; [2022]
  Nyckelord :Fetma; Gastric bypass; hälsa; patientupplevelse; övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat dramatiskt under de senaste åren och idag ett problem både nationellt och globlt. Vid svår fetma och övervikt görs olika kiruriska ingrepp. gastric bypass är ett av de vanligaste ingreppen som görs i Sverige. Det sker förändringar i personens levnadsvanor efter ingreppet. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers möjligheter och omöjligheter : En studie om specialpedagogers inflytande i det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Malin Ingvaldsson; Åsa Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Lärmiljöer; Rektorer; Specialpedagoger; Specialpedagogisk kompetens; Systematiskt kvalitetsarbete; Utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka specialpedagogers inflytande och arbete med det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Det presenterades utifrån två frågeställningar som inriktade sig på att belysa specialpedagogers beskrivningar utifrån sin roll gällande det systematiska kvalitetsarbetet, samt hur det skulle kunna främja verksamhetens utvecklingsarbete. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av egenvård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom : En kvalitativ intervjustudie ur patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Stridh; Åsa Svensson; [2021]
  Nyckelord :egenvård; intervjustudie; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som påverkar både lungor och luftvägar. I Sverige är det cirka 400 000 till 700 000 personer som lever med sjukdomen. De egenvårdsråd som rekommenderas är rökstopp, andningsövningar, fysisk aktivitet samt medicinjusteringar. LÄS MER

 4. 4. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 5. 5. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER