Sökning: "Åsa Thorling"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Åsa Thorling.

 1. 1. Inkludering i Singapore : Svenska föräldrar till barn i behov av särskilt stöd beskriver sina skolerfarenheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Thorling; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogiska behov; inkludering; utlandssvenska barn; föräldraperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap och erfarenheter från sex utlandssvenska föräldrar om skolgång för svenska barn, som har behov av specialpedagogiska insatser för att finna social samvaro och utvecklas akademiskt, i en utländsk kontext. Studien har en kvalitativ praxisnära förståelsegrund och ger perspektiv på det omtvistade begreppet inkludering och vad det kan innebära för individer i en vinstdriven skolmarknad i Singapore. LÄS MER

 2. 2. Reflektionsverktyg för utvidgade perspektiv på skolsvårigheter : Aktionsforskning som resulterat i en sociokulturell reflektionsmetod inför åtgärdsprogramsmöten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Thorling; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från och med juli 2011 kommer åtgärdsprogram att kunna överklagas (Skolverket, 2010). Texten utgör därmed ett juridiskt dokument som bevisar att skolan tillgodosett elevens behov av särskilt stöd. Samtidigt skall åtgärdsprogrammet utgöra ett formativt verktyg för elevens och verksamhetens utveckling. LÄS MER

 3. 3. Hur tränas och kompenseras elevernas läs- och skrivsvårigheter? : Tre specialpedagoger och två speciallärare tar datorn till hjälp

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Thorling; Anne-Marie Cederberg; [2009]
  Nyckelord :kompensatoriska hjälpmedel alternativa verktyg läs- och skrivsvårigheter dyslexi datorstödd undervisning;

  Sammanfattning : Hur säger specialpedagoger/speciallärare att de anpassar datorbaserad träning och kompensation för elever i läs- och skrivsvårigheter? Uppfattar specialpedagoger/speciallärare att elevernas motivation för skolarbetet påverkas? Anser de att eleven ser sina framsteg och måluppfyllelser på ett tydligt sätt? Visar studien att specialpedagoger/speciallärare anser att eleverna ska träna mer på det de inte kan? Eller väljer de istället att kompensera för svårigheterna och visar på alternativa vägar för att eleverna ska ha möjlighet att inkluderas i den ordinarie undervisningen? Genom kvalitativa intervjuer med tre specialpedagoger och två speciallärare har denna studie undersökt hur de individanpassar datorbaserat arbete för elever i läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen är inriktad på specialpedagoger/speciallärare som arbetar praktiskt nära elever i skolår 1-6. LÄS MER