Sökning: "Åsa sand"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Åsa sand.

 1. 1. "Statstjänstemän har inte så mycket känslor" : En kvalitativ studie i hur beslutsfattande personal vid Migrationsverkets asylenhet utför emotionellt lönearbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linn Sand Andersson; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt lönearbete; emotionsregimer; copingstrategier; interaktionsritualer; Migrationsverket; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att uppnå en ökad förståelse för hur beslutsfattande personal med erfarenhet från Migrationsverkets asylenhet, upplever att de förhåller sig till, påverkas av- samt hanterar arbetsrelaterade emotioner i förhållande till asylenhetens emotionsregim. Syftet var därmed att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur personal förhåller sig till en sådan emotionsregim vilken reglerar arbetstagarens känsloupplevelse och känslouttryck. LÄS MER

 2. 2. Regnvatteninsamling för toalettspolning : Effektivitet, lämplig magasinstorlek och rekommenderade vattenreningsmetoder i Celsiushusets system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Åsa Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :rainwater; precipitation; rainwater harvesting; stormwater; sizing of rainwater storage device; roof runoff water quality; water treatment; regnvatten; nederbörd; regnvatteninsamling; dagvatten; dimensionering av lagringsenhet för regnvatten; vattenkvalitet på takavrinning; vattenrening;

  Sammanfattning : Att samla in regnvatten för att använda till olika syften har under de senaste åren blivit allt vanligare i flera länder. Denna metod är fördelaktig ur flera miljömässiga och samhällsekonomiska aspekter då den bidrar till minskad dricksvattenförbrukning och förbättrad dagvattenhantering. LÄS MER

 3. 3. Informationsmönster vid bildbeskrivning - en jämförelse mellan svensk- och ryskspråkiga i fråga om Tema-Rema, Areas of Interest och semantiskt mönster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ryska

  Författare :Åsa Sand; [2018]
  Nyckelord :Språklig relativitetsteori; tema-rema; lingvistik; Areas of Interest; semantik.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The field of linguistic relativity has its origin in the thoughts of the German philosopher Humboldt. He considered the language to be the formative organ of thought, the thought becomes externalized through sound in speech and thus perceptible to the senses. Thought and language are therefore one and inseparable from each other. LÄS MER

 4. 4. Satsa på leken! : en studie om skolgårdens betydelse för barns lek och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Andersson; [2010]
  Nyckelord :Lek; Barn; Skolgårdar; Skolgårdens betydelse; Barns lek och utveckling; Skolgårdsutveckling; Skolgårdsgestaltning ; Hosjöskolan; Falun;

  Sammanfattning : The intention of this final thesis is to examine how to create a schoolyard that inspires children at the age of 6 – 12 years to play and give them possibility to develop. To get a lot of knowledge in this subject, I have combined studies of literature with practical studies at Hosjöskolan in Falun. LÄS MER

 5. 5. Miljösystemanalys av VA-system i omvandlingsområden : fallstudie i Värmdö kommun

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biometry and Engineering

  Författare :Åsa Erlandsson; [2007]
  Nyckelord :VA; avloppshantering; miljösystemanalys; omvandlingsområde;

  Sammanfattning : Wastewater handling of private sewage systems has become an all increasing matter. In Stockholm region the 90 000 private sewage systems contribute with larger phosphorus flows to the Baltic Sea than the two biggest sewage plants in the area, Henriksdal and Käppala, contribute together, even though these two plants purify wastewater from more than one million inhabitants. LÄS MER