Sökning: "Åsa-Maria Birgersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa-Maria Birgersson.

  1. 1. Verksamhetsförlagd utbildning på nya vilkor : Sjuksköterskors erfarenheter av handledning i en studentsal

    Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Åsa-Maria Birgersson; Christina Sundman; [2012]
    Nyckelord :clinical placement; experience; nurse; precepting; erfarenhet; handledning; sjuksköterska; studentsal;

    Sammanfattning : Bakgrund Handledning av sjuksköterskestudenter finns väl beskriven i litteraturen men erfarenheter av att handleda i kontexten studentsal har endast i ringa omfattning fokuserats i tidigare studier. Syftet med denna studie var att beskriva handledning i studentsal utifrån handledande sjuksköterskors erfarenheter. LÄS MER