Sökning: "Åse Bengtsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Åse Bengtsson.

 1. 1. Särskilt begåvade elever: En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åse Bengtsson; Emma Kylhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Alli KlappExaminator: Göran SöderlundRapport nr: HT18-2910-285-SPP610Nyckelord: Särskild begåvning; Stödmaterial; DiskursSyfte:Syftet med denna studie är att belysa vilka innebörder som Skolverketsstödmaterial tilldelar särskilt begåvade elever utifrån hur innehållet är konstruerat och hur de särskilt begåvade eleverna framställs.Med utgångspunkt i syftet utgår studien utifrån följande frågeställningar:● Hur beskrivs särskilt begåvade elever i Skolverkets stödmaterial omsärskilt begåvade elever? Vilka diskurser framkommer på textnivå?● Hur skrivs de särskilt begåvade elevernas behov fram i Skolverketsstödmaterial om särskilt begåvade elever i den diskursiva praktiken?Teori & metod:Utgångspunkten för studiens teoretiska ansats är socialkonstruktivismen vilkendiskursanalys som forskningsteori kan anses grundas på. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju också ett sätt att lära sig" En studie om hur datoranvändningen i förskolan kan se ut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åse Bengtsson; Eva Johansson; [2007]
  Nyckelord :barn; dator; förskola; IKT; lärande; samspel;

  Sammanfattning : Titeln ”Det är ju också ett sätt att lära sig” är hämtat ur ett citat från vår första intervjuperson. Huvudsyftet med vårt examensarbete är att få kännedom om hur datoranvändningen i förskolan gestaltas. Erfarenheter genom många års arbete i förskolan, och intresse för datoranvändning är utgångspunkt till ämnesvalet. LÄS MER

 3. 3. Verksamma socialpedagoger beskriver yrkeskunskap och metoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Ewa Attlid; Åse Bengtsson; [2004]
  Nyckelord :Socialpedagogik; Professionalism; Yrkesroller;

  Sammanfattning : .... LÄS MER