Sökning: "Åse Jagner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Åse Jagner.

 1. 1. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER

 2. 2. När kunskap inte räcker. Kommunikationssvårigheter för somaliska flyktingkvinnor i mötet med den svenska mödrahälsovården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2016-01-22]
  Nyckelord :female refugees; communication; pregnancy care;

  Sammanfattning : Att arbeta med nykomna flyktingkvinnor ställer stora krav på barnmorskans kompetens. Språkbarriärer och kulturskillnader kan göra det svårt att nå kvinnan. Flyktingkvinnor och speciellt kvinnor från Afrika söder om Sahara har en högre andel komplicerade graviditeter och sämre perinatalt utfall i jämförelse med svenska kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Mödrahälsovård i förort. Barnmorskan i mötet med invandrare.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2011-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vård av gravida är en internationell angelägenhet. Barnmorskan har i sitt yrke ansvar för attvara kunskapsförmedlare och stödja kvinnor i livets olika skeden. Att mötainvandrarkvinnor med speciella risker och vårdproblem ställer krav på barnmorskanskompetens. LÄS MER