Sökning: "Åsiktsbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Åsiktsbildning.

 1. 1. Bildning och/eller fri åsiktsbildning? : En uppsats om pseudovetenskap och vilseledande facklitteratur på folkbibliotek.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jockum Beckman; [2020]
  Nyckelord :Democracy; Public Libraries; Non-fiction; Pseudo Science; Free Opinion Formation; demokrati; folkbibliotek; facklitteratur; pseudovetenskap; fri åsiktsbildning;

  Sammanfattning : The aim of this master's thesis is to find out if there is a potential conflict between the mission of swedish publiclibraries to provide knowledge and the principle of objectivity, as well as what this might mean for the libraries'democratic mission. This is done by interviewing librarians working in various public libraries and analysingtheir thoughts on keeping pseudo-scientific or otherwise misleading non-fiction in the libraries' collections andhow this relates to the democratic mission. LÄS MER

 2. 2. Arena för kontrovers : hur svenska folkbibliotekarier och universitets- och högskolebibliotekarier hanterar inköp av kontroversiellt material

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Christina Börnkrantz; Ingrid Combes; [2020]
  Nyckelord :Controversial material; public librarians; public libraries; academic librarians; academic libraries; library policy; library selection; censorship; democratic mission; provision of information; the concept of neutrality; quality; intellectual freedom; user-orientation; new institutional theory; interviews; library and information studies; master’s thesis. Kontroversiellt material; folkbibliotekarier; folkbibliotek; universitets- och högskolebibliotekarier; universitets- och högskolebibliotek; medieplan; mediepolicy; urval; censur; demokratiskt uppdrag; informationsförsörjning; neutralitetsprincipen; kvalitet; fri åsiktsbildning; användarfokus; nyinstitutionell teori; intervjuer; biblioteks- och informationsvetenskap; masteruppsats.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a deeper understanding of how librarians in Swedish public- and academic libraries approach the much-disputed question regarding the acquisition of controversial materials. This study is based on six semi-structured interviews with seven different librarians working in either public- or academic libraries in the south of Sweden, all assigned with the task of acquiring new materials to their library collection. LÄS MER

 3. 3. Offentligt anställda, sociala medier och yttrandefrihet : Hur ser svensk förvaltning på fri och öppen åsiktsbildning över internet för de anställda?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Michael Winberg; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; yttrandefrihet; digital auktoritärism; svensk förvaltning;

  Sammanfattning : Tillgången till internet har under det senaste årtiondet gått från att vara ett tecken på individens välstånd till ett mätvärde för en nations tekniska utveckling. Likväl har tillgången till ett ”öppet internet”, det vill säga ett nät som ej övervakas och begränsas av staten för att förtrycka åsikter, blivit ett mätvärde för hur fritt ett samhälle anses vara. LÄS MER

 4. 4. Jag vet allt om dig, men du vet inget om mig : En kvalitativ studie om unga mäns användning av YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Gillberg; Mimmi Olai; [2020]
  Nyckelord :YouTube; YouTube-profiler; behovstillfredsställelse; parasociala relationer och åsiktsbildning;

  Sammanfattning : Studiens grundläggande syfte var att undersöka unga mäns uppfattningar om sin Youtube-användning och deras föreställningar om sin relation till YouTube-profiler. Studien ämnade även ta reda på om de tycker sig bli influerade av YouTube-profiler och om det kan vara baserat på den parasociala relationen. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier och det sociala arbetet : En analys av forumet familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Lindborg; Clara Berndtsson; [2020]
  Nyckelord :online communites; social welfare; public opinion; webbforum; socialtjänst; åsiktsbildning;

  Sammanfattning : Internet har blivit en stor del av människors vardag och ett ställe där allt fler söker information. Detta gäller även inför kontakt med socialtjänsten. Den information som klienterna fått ta del av kan tänkas påverka hur förtroendet för socialtjänsten ser ut. LÄS MER