Sökning: "Återfallsprevention"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Återfallsprevention.

 1. 1. Behandlingsmetoder för män som utövar våld mot kvinnor i nära relation. En systematisk litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Johansson; Anna Wallin; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Mäns våld mot kvinnor; Behandlingsmetoder; Behandlingsprogram; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett utbrett problem i världen och även i Sverige. Trots detta är det i Sverige idag till största del Kriminalvården som erbjuder behandling till dessa män på ett kunskapsbaserat och tydligt teoretiskt underbyggt sätt. LÄS MER

 2. 2. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER

 3. 3. Ju mer man jobbar inifrån, desto bättre blir det där ute : En kvalitativ studie om återfallsprevention hos dömda unga män

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elisabeth Thylin; [2018]
  Nyckelord :risk of relapse; prevention work; prosocial; antisocial; young men; återfallsrisk; preventivt arbete; prosocial; antisocial; unga män;

  Sammanfattning :  The Swedish prison and probation service is an authority whose task is to care for individuals sentenced to imprisonment or probation (Kriminalvården, 2018). I also chose to include social services, SIS and outpatient care for a broader ground for my study. LÄS MER

 4. 4. ADHD och kriminalitet - en studie om frivårdens arbete med klienter som har ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Ek; Maja Blomberg; [2018]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; frivården; risk skyddsfaktorer; återfallsprevention;

  Sammanfattning : Personer med ADHD är en överrepresenterad klientgrupp inom Kriminalvården. De klienter som släpps från anstalt och har blivit dömda till exempelvis skyddstillsyn blir tilldelade en frivårdsinspektör som de ska träffa kontinuerligt under ett övervakningsår. LÄS MER

 5. 5. Professionella behandlare om alkoholmissbruk och återfall : Hur behandlare i Västerbottens län ser på återfall och få deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte återfaller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonathan Otterhall; Johan von Ahn; [2018]
  Nyckelord :Smartphone; återfallsprevention; återfall; alkoholism; tillgänglighet; kön; behandling; missbruk;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker hur yrkesverksamma behandlare i Västerbottens län ser på återfall och få deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte återfaller. Hur en före detta missbrukare motiveras till att inte ta ett återfall är ett komplext område som inbegriper många delområden. LÄS MER