Sökning: "Åza Nejne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åza Nejne.

  1. 1. Kniviga frågor : En studie om förutsättningar för likvärdighet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Åza Nejne; Sara Hayward; [2018]
    Nyckelord :likvärdighet; måluppfyllelse; framgångsfaktorer; socioekonomiska förutsättningar;

    Sammanfattning : “Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden,ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser idenna lag” (Skollagen, kap.1, 8§). LÄS MER