Sökning: "Öman Sebastian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Öman Sebastian.

  1. 1. Resekatalogens historia : En kvalitativ undersökning om hur svenska researrangörer jobbat med målgrupper och hur de framställt manligt och kvinnligt.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

    Författare :Olovsson Helena; Öman Sebastian; [2017]
    Nyckelord :Charter; Gender; Target groups; Tourism brochures; Charter; Genus; Målgrupper; Resekataloger;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to conduct a historical survey of two swedish tour operators and how they arrange a charter destination for different target groups. The purpose is also to review the material from a gender perspective, starting in the 1950s up until today. LÄS MER