Sökning: "Öppna enkätfrågor"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Öppna enkätfrågor.

 1. 1. Babblarna i förskolan : En lustfylld möjlighet till språklig utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lovisa Hansson; Erika Österlund; [2020]
  Nyckelord :språkutveckling; babblarna; undervisning; förskola;

  Sammanfattning : Babblarna är ett material framtaget för de yngre barnens språkutveckling. Barns intresse för Babblarna grundar sig i den utbredning som spridit sig i samhället. I förskolan får barnen ta del av materialet Babblarna som är skapat och utformat för att främja barns språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. ”Dialog med eleverna är ett av fundamenten i min profession” : en enkätstudie om elevers delaktighet i val av anpassningar vid dyslexi

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Hahn; Jessica Ekenheim Sebina; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; participation; reading and writing difficulties; special educational perspectives; special support; student influence; transitions between stages; Dyslexi; delaktighet; elevinflytande; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogiska perspektiv; särskilt stöd; överlämningar mellan stadier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda hur speciallärares eller specialpedagogers tillvägagångssätt ser ut, när de tar reda på vilka anpassningar som gynnar elever med dyslexi. Detta undersöks genom att studera hur olika gymnasieskolor utformar anpassningar eller använder sig av de anpassningar som eleven har haft tidigare på högstadiet, samt ta reda på hur överlämning görs, mellan de stadierna. LÄS MER

 3. 3. Nya spelregler för skogsindustrin : En studie om möjligheter att gamifiera ett skogsbolags transportstyrningssystem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jannika Edmon; [2018]
  Nyckelord :Gamification; gamification framework; 6D; IT system; forest industry; Gamification; spelifiering; gamification-ramverk; 6D; IT-system; skogsindustri;

  Sammanfattning : Today, companies need to constantly improve in order to be competitive and achieve good results. Gamification is a concept that is being implemented by more and more companies to increase motivation for employees as well as to engage them to work in a way that can help fulfil the goals of the company, which in the long run can lead to improved results. LÄS MER

 4. 4. Det som inte alltid syns: Undervisar idrottslärare i genus och normer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Genus; Idrott och hälsa; Kroppsideal; Könsmönster; Normer;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbetet är att öka förståelsen för undervisningen kring könsmönster, normer och kroppsideal i idrotts- och hälsaundervisningen i gymnasieskolan. De frågeställningarna som använts för examensarbetet är: • Hur tolkar och arbetar lärare med könsmönster, normer och kroppsideal i undervisningen i Västervik och Malmö? • Hur upplevs möjligheter/utmaningar i undervisningen kring könsmönster, normer och kroppsideal ur ett lärarperspektiv? • Hur upplever eleverna lärarens undervisning kring könsmönster, normer och kroppsideal? Examensarbetets teori består av Pierre Bourdieus kultursociologiska teori samt genusperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER