Sökning: "Öppna miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Öppna miljöer.

 1. 1. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Nyckelord :vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Sammanfattning : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. LÄS MER

 2. 2. Gröna tak : möjligheter och begränsningar för biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Niskanen; [2019]
  Nyckelord :Gröna tak; biologisk mångfald; konnektivitet; artdiversitet;

  Sammanfattning : Tak är en begränsande växtplats med hög sol och vind exponering, torka och grunt substratdjup. Klimatet gör direkt och indirekt genom den begränsade mängd växtarter som kan överleva på taken att gröna tak inte kan vara ett habitat för alla arter. LÄS MER

 3. 3. Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Josefin Folke; Ebba Svenzén; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; kvalitet; inkludering; meningsfulla aktiviteter; komfort; trygghet; njutning;

  Sammanfattning : Offentliga miljöer är viktiga i våra städer då de erbjuder invånarna möjligheter att träffas och interagera med varandra. Flera forskare och författare uttrycker dock en oro för hur utvecklingen av de offentliga rummen ser ut, både dess kvalitet och kvantitet. LÄS MER

 4. 4. Granens invandring i sydvästra Sverige, belyst genom pollenanalys från Skottenesjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Maja Damber; [2019]
  Nyckelord :gran; Picea; pollenanalys; sydvästra Sverige; paleoekologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Paleoekologiska studier har visat sig vara ett bra verktyg för att studera trädetablering, samt dess relation till klimatpåverkan och mänsklig påverkan. Utbredningen av Picea i Sverige under Holocen är väldokumenterad, men kunskapsluckor kring dess spridningsdynamik kvarstår. LÄS MER

 5. 5. Mer än papper : Ett research-creation projekt om papper i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Vilma Leminen; [2019]
  Nyckelord :Bildpedagogik; research-creation; papper; nymaterialism; materiell litteracitet; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskas hur vi kan förstå och arbeta med materialet papper i gymnasieskolans bildämne på ett sätt som lyfter fram papprets materiella egenskaper, tillverkning, återvinning och hållbarhet. Med hjälp av research-creation som forskningsmetod organiseras sammanlagt nio forskningshändelser som vill öppna upp för olika praktiker och sätt att förstå papper i bildämnet. LÄS MER