Sökning: "Örebro verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Örebro verksamhet.

 1. 1. Undervisning i förskolan - Ett delat ansvar : En kvalitativ studie om förskollärares respektive barnskötares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Jöndalen; Viola Käller; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Barnskötare; Undervisning; Yrkesroller; Ansvar; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att klargöra hur förskollärare respektive barnskötare uppfattar begreppet undervisning i förskolans verksamhet samt hur de reflekterar över de olika yrkesrollerna i relation till detta. Studien utgår ifrån frågeställningarna: Vilka betydelser tillskriver förskollärare respektive barnskötare begreppet undervisning i relation till förskolans praktik? Hur betraktar förskollärare respektive barnskötare de olika yrkesrollernas ansvar i relation till begreppet undervisning? För att söka svar på detta har en kvalitativ metod med inspiration från fenomenografin använts och semistrukturerade intervjuer har genomförts med både förskollärare och barnskötare. LÄS MER

 2. 2. Svårt att bedöma, svårt att bli bedömd : Konsten att balansera mellan styrdokument och praktisk verksamhet i Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Stephanie Johansson Käck; Stina Holm; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; bedömning; lärare; elever;

  Sammanfattning : Situationen inom idrott och hälsa och dess bedömningspraktiken har påverkat av den förändring av styrning som skett i det svenska skolsystemet. Det som styrdokument och läroplaner har formulerat används inte alls på samma sätt som de är menade att göra i praktiken, i och med att det skett en decentralisering av ämnet och innehållet får bestämmas på lokal nivå. LÄS MER

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ninna Astrup; [2020]
  Nyckelord :hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Sammanfattning : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. LÄS MER

 4. 4. "Trygga föräldrar ger trygga barn" : En kvalitativ intervjustudie om den föräldraaktiva inskolningsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Virtanen; Issir-Kansa Mohamud; [2020]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; inskolning; vårdnadshavarsamverkan; förskola; trygghet;

  Sammanfattning : Inskolningsperioden har en stor betydelse för både barn och vårdnadshavare, då de genom den får sin första inblick i förskolans värld. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har om den föräldraaktiva inskolningsmetoden. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg - en medierande artefakt som hjälper eller stjälper förskollärarna i undervisningen : En kvalitativ studie om undervisningens utveckling med digitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cornelia Magnusson; Michelle Rapp; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; undervisning; digital kompetens; förskollärare;

  Sammanfattning : Användandet av de digitala verktygen i förskolans verksamhet har ökat vilket har genererat i att förskollärare ställs inför nya utmaningar. Denna studie har som syfte att skapa kunskap om hur de digitala verktygen används i förskolans undervisning idag samt på vilket sätt digitala verktyg utvecklat förskolans utbildning och undervisning. LÄS MER