Sökning: "Öring"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Öring.

 1. 1. Återetablering av öring (Salmo trutta L.) med romutsättning : hur effektiv är metoden?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Valdemar Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :romutsättning; återetablering; Salmo trutta; öring; Whitlock-Vibert Boxes;

  Sammanfattning : Många vattendrag har påverkats negativt av människan, vilket medfört förändrade förutsättningar för de arter som lever i dessa miljöer. Arter som öring (Salmo trutta) är beroende av biotoper med lämpliga ståndplatser, lekbottnar samt uppväxtområden, dessa habitat har reducerats drastiskt vid exploatering av vattendragen. LÄS MER

 2. 2. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Frida Michelle Granlund; [2021]
  Nyckelord :in-stream restoration; reproductive habitat; salmonids; passive integrated transponders tags PIT-tags ;

  Sammanfattning : Many rivers and streams in northern Sweden have been channelized due to timber floating. This has severely degraded the spawning habitats for salmon and trout, and therefore a common action when restoring channelized rivers is to establish new spawning beds by adding gravel to the streambed. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av fluviala påverkansfaktorer hos biflödesmynningsområden inom Klarälvens avrinningsområde : Utgör biflödesmynningsområdena hot-spots för fisk?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :estuary; tributary; mainstream; river; rafting; hydropower; biflödesmynning; biflöde; huvudfåra; Klarälven; flottning; vattenkraft;

  Sammanfattning : Sammanfattning Biflödesområden och sammanflödeszoner spelar en viktig roll, inte minst genom deras förmåga att förändra miljöförhållandena och framkalla ett biologiskt svar i huvudfåran de rinner ut i. Biflödesområden utgör även platser med högt inneboende ekologiskt värde, där särskilda biofysiska processer och ekologiska tjänster ofta är koncentrerade. LÄS MER

 4. 4. Populationsdynamiska och strukturella långtidstrender hos den anadroma öringen i Dalälven, Älvkarleby

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Jonas Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :ekologi; populationsdynamik; långtidstrender; antropogen påverkan; statistiska metoder; salmo trutta; havsöring; dalälven; östersjön; klimateffekter; artinteraktioner;

  Sammanfattning : Den anadroma öringen i Östersjöns avrinningsområde uppnår inte tillfredsställande status och uppskattningsvis upprätthålls ungefär hälften av populationerna med kompensationsodling. En av dem är Dalälvens anadroma öring som numer har sitt reproduktionsområde vid Älvkarleby, ca 10 km uppströms älvmynningen till Östersjön. LÄS MER

 5. 5. Highway To Hell: Can a bubble barrier guide descending salmonid kelt to safety?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Jonathan Nordin; [2020]
  Nyckelord :bubble barrier; non-physical barrier; fish passage; fish migration; hydropower; bubbelbarriär; icke-fysisk fiskledare; lax; öring; fiskvandring; vattenkraft;

  Sammanfattning : Loss of connectivity in riverine systems due to construction of hydropower dams has resulted in a worldwide decline of anadromous salmonid species such as Atlantic salmon (Salmo salar L.) and sea trout (Salmo trutta L.). The future of these species depend on the presence of available spawning habitat in freshwater river systems. LÄS MER