Sökning: "Örjan Fogelberg Skoglösa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Örjan Fogelberg Skoglösa.

  1. 1. OECD-riktlinjerna och korrigeringsreglerna - Riktlinjernas rättskällevärde i svensk och tysk intern rätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Örjan Fogelberg Skoglösa; [2019]
    Nyckelord :OECD Transfer Pricing Guidelines; source of law; Sweden and Germany; arm´s length principle; transfer pricing; rättskällevärde; OECD:s riktlinjer om internprissättning; korrigeringsreglerna; svensk och tysk lagstiftning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker rättskällevärdet för OECD:s riktlinjer om internprissättning för multinationella företag och skattemyndigheter vid tolkning av de s.k. korrigeringsreglerna i svensk och tysk lagstiftning. LÄS MER