Sökning: "Österberg Martin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Österberg Martin.

 1. 1. Icke-farmakologiska interventioner som reducerar preoperativ oro och ångest hos föräldrar till barn som ska genomgå kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mariana Alexis; Österberg Martin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; intervention; nurse anesthesia; parent; pediatric surgery; preoperative preparation; worry.; Anestesisjuksköterska; barnkirurgi; intervention; förälder; oro; preoperativa förberedelser; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av samtliga föräldrar upplever ångest inför att barnet ska genomgå anestesi. Preoperativ oro och ångest hos föräldrar kan exempelvis bero på att operationsmiljön upplevs skrämmande och att barnet kan tänkas uppleva smärta under vårdförloppet, men kan även relateras till anestesiinduktion och den separation från barnet som uppkommer härvid. LÄS MER

 2. 2. Guarding against cyber-attacks, A three-step framework

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Martin Österberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Manliga sjuksköterskors upplevelser av yrkesrollen ur ett genusperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martin Österberg; Fredrik Östman; [2018]
  Nyckelord :Manliga sjuksköterskor; upplevelse; relationer; föreställningar; genusordning.;

  Sammanfattning : Den manliga sjuksköterskan verkar inom ett kvinnligt kodat yrke, ett yrke som genomsyras av en genusordning vilken skapar hierarkiska skillnader och maktstrukturer. Av denna anledning var syftet med studien att undersöka manliga sjuksköterskors upplevelser av genusnormer omgivet sin yrkesroll och dess inverkan på yrkesutövningen. LÄS MER

 4. 4. Design av en användarvänlig Androidapplikation för trådlös kommunikation med Electronic Control Unit för bil eller testmiljö

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Österberg; [2016]
  Nyckelord :Android; AppUtveckling; Java; Datorteknik;

  Sammanfattning : This is a study about software usability and information presen-tation in an Android application. The application is meant topresent the information coming being sent on the CAN buss ofa car or to listen to the messages being sent by just a few ECUconnected via a CAN buss. LÄS MER

 5. 5. Incitament ur ett ekonomistyrningsperspektiv – En fallstudie av E.ON Sverige

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Gradén; Christoffer Levin; Martin Österberg; [2007]
  Nyckelord :E.ON Sverige; E.ON Gas; E.ON Värme; fallstudie; ekonomistyrning; styrsystem; nyckeltal; KPI; budget; incitamentsprogram; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att besvara frågan "Hur är E.ON Sveriges nya incitamentsprogram utformat, i förhållande till ekonomistyrningen?", och i syfte att beskriva och analysera hur E.ON Sveriges incitamentsprogram är konstruerat och fungerar i praktiken utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv, utförs en induktiv, intervjubaserad fallstudie av E. LÄS MER