Sökning: "Österdahl Michaela"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Österdahl Michaela.

  1. 1. Strategisk kompetensutveckling : En organisations strategiska förhållningssätt till kompetensutveckling

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Frida Söderlind; Österdahl Michaela; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur en kompetensbaserad personalstrategi ter sig inom en organisation. Då det är ett brett område har en avgränsning gjorts och det är enbart kompetensutveckling som berörs. Syftet är att skapa förståelse för det strategiska förhållningssättet till kompetensutveckling inom en organisation. LÄS MER