Sökning: "Östlig Förbindelse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Östlig Förbindelse.

  1. 1. Analys av väggeometri för två förslag till Östlig Förbindelse

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

    Författare :Malte Hellsten; Henrik Larsson; [2018]
    Nyckelord :Östlig Förbindelse; Trafikverket; sänktunnel; bergtunnel; vägprojektering; trafiksäkerhet; vägestetik; linjeföring.;

    Sammanfattning : I Stockholm uppstår det problem i trafiksystemet då det till stora delar är överbelastat till och från de östra delarna av länet, både på väg- och spårnätet. I och med att stor del av befolkningen måste ta sig till andra sidan staden för att komma till jobbet ställer det höga krav på att infrastrukturen fungerar väl. LÄS MER