Sökning: "Övergångsobjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Övergångsobjekt.

 1. 1. Mellan kroppar : Om ett förenande men också förpliktigande fenomen hos Maurice Merleau-Ponty & Donald Winnicott

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Carola Björk; [2019]
  Nyckelord :Merleau-Ponty; Winnicott; Phenomenology; Developmental psychology; In-between; Transitional object; Chiasm; Intersubjectivity; Subjectivity; Consciousness; Merleau-Ponty; Winnicott; fenomenologi; utvecklingspsykologi; mellanrum; övergångsobjekt; kiasm; intersubjektivitet; subjektivitet; medvetande;

  Sammanfattning : For phenomenology, subjective experience is essential, as is the relationship with the other. But despite these central themes, the relationship between bodies is not primary focus. Philosophical understanding of bodily encounter is lacking. LÄS MER

 2. 2. Att läsa eller icke läsa…? : En litteraturstudie om skönlitteraturens legitimitet i undervisningen i grundskolans åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Lesniak; [2019]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; Litteraturdidaktik; Skönlitteratur; Syfte; Lärare; åk 7-9;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka hur skönlitteraturen legitimeras i svenskundervisning för årskurs 7-9 utifrån befintlig forskning inom ämnet. Studien tar sin utgångspunkt i följande två frågeställningar: Varför ska elever arbeta med skönlitteratur i skolan? Vad menar forskning att undervisning i skönlitteratur ska utveckla hos eleverna? Eftersom denna studie är en litteraturstudie har aktuell forskning valts ut utifrån bestämda begränsningar. LÄS MER

 3. 3. "Najnor ska med." : En studie om hur pedagoger resonerar kring övergångsobjekt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Bood; Malin Röjeskog; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Safety in children; Transitional object; Anknytning; Trygghet; Övergångsobjekt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger i Sverige och USA uppmärksammar och resonerar kring sambandet mellan trygghet och övergångsobjekt och dess användning i förskolan. Det är en kvalitativ studie som utförts i två länder. LÄS MER

 4. 4. Små barns behov under vilan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Troein; [2018]
  Nyckelord :Anknytning; Övergångsobjekt; Behov;

  Sammanfattning : Skolverket (2017) har publicerat en rapport som visar att barngrupperna inom förskolan har ökat och att omsorgen får stå tillbaka för en undervisningsbetonad verksamhet. Syftet med studien är att undersöka hur små barn (1-3) uttrycker sina behov vid förskolans vila, samt hur förskolepersonalen svarar på dessa behov. LÄS MER

 5. 5. ”Denna ska ja ge till mina mamma o pappa”- En kvalitativ observationsstudie av barns skapande och tillägnande av sina teckningar till en nära person

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Birgitta Hansson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; anknytningsteori; anknytning; inre arbetsmodeller; intermediärt område; övergångsfenomen; övergångsobjekt; ge gåvor gift giving; tillägna; barns bildskapande;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ observationsstudie som vittnar om att ritandet och tillägnandet av sina teckningar spelar roll för barnen på olika sätt. Syftet är därför att undersöka vilken betydelse tillägnandet av barns teckningar till någon nära person har, för barn i 3-5 års ålder under fri lek på en förskola, samt hur man kan se tillägnandet som en del av anknytningsprocessen och i förhållande till begreppen intermediärt område och övergångsobjekt. LÄS MER