Sökning: "Övergångsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Övergångsprocess.

 1. 1. Överlämnad eller övergiven? : En studie om övergångshandlingar från årskurs 9 till gymnasiet för elever med problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Torsténi; Natalie Mihic; [2023]
  Nyckelord :Problematisk skolfrånvaro; push pull fallout-processer; Utvecklingsekologisk systemteori; Övergångshandlingar; Överlämning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en bild av och bidra med kunskap om hur överlämningar kan se ut för elever med problematisk skolfrånvaro från årskurs 9 till gymnasiet i två sydsvenska kommuner. Studien ämnar även belysa huruvida sakägande yrkesprofession i respektive skolstadium uppfattar övergångsprocessen som hindrande och/eller främjande. LÄS MER

 2. 2. Övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Regina Löfgren; Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Övergångsprocess; förskola; förskoleklass. specialpedagog;

  Sammanfattning : Abstrakt Att gå från att vara ett förskolebarn till att bli ett förskoleklassbarn kan ses som ett naturligt steg för barnet. Det kan vara en omvälvande upplevelse att få möta allt det nya och okända. Att främja en gynnsam övergång för barnet är viktig för barnets framtida utveckling och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Övergångsprocessen från förskola till fritidshem - för barnet i behov av särskilt stöd. : Sex fritidshemspedagogers erfarenheter av övergången, samverkan och elevens förutsättningar för utveckling och lärande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Flink Segergren; Annika Larsson; [2022]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; fritidshem; förutsättningar; samverkan; övergångsprocess;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka fritidshemspedagogers erfarenheter av hur övergångsprocessen kan skapa kontinuitet från förskola till fritidshem för barn som är i behov av särskilt stöd, vilken samverkan som finns och vilka faktorer som påverkar utveckling och lärande i fritidshemmet. Genom att använda en kvalitativ metod, med sex semistrukturerade intervjuer, framkom en bild av fritidshemspedagogernas erfarenheter av samverkan i övergångsprocessen och vilka faktorer som påverkar elevens förutsättningar för utveckling och lärande i fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. “Jag har mina svårigheter men har ändå rätt att leva mitt liv som jag vill leva” : - En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares roll i övergångsarbetet inom gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sofia Carnehult Pettersson; Ellinor Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Gymnasiesärskola; samhällsdeltagande; samverkan; studie- och yrkesvägledning; övergångsarbete;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kvalitativ intervjustudie baserad på intervjuer genomförda med åtta SYV vilka arbetar på gymnasiesärskolor runt om i Sverige. Ämnesvalet grundar sig i vetskapen att särskoleelevers framtida samhällsdeltagande är beroende av gymnasiesärskolans övergångs­arbete samt en önskan om att få fördjupad förståelse för denna arbetsprocess och dess förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer och riskfaktorer gällande elevers övergångar : En studie av skolpersonals erfarenheter av övergångar till inom och från grundsärskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Berg Linda; Poppelier Linda; [2022]
  Nyckelord :framgångsfaktorer och riskfaktorer; intellektuell funktionsnedsättning; salutogent perspektiv; transfer; övergångar grundsärskola grundskola.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka skolpersonals upplevelser och utmaningar gällande övergångar för elever till, inom och från grundsärskolan. Genom att besvara forskningsfrågorna är målet att kunna förtydliga vilka framgångsfaktorer kontra riskfaktorer skolpersonalen upplever vid en övergångsprocess. LÄS MER