Sökning: "Överklagande"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Överklagande.

 1. 1. När är det dåligt nog? En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domslut om resursskola med behandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniella Barrera Benites; Frida Roos; [2020-05-26]
  Nyckelord :elever i behov av särskilt stöd; resursskola med behandling; psykisk ohälsa; ansvarsroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka elevers rättigheter till resursskola med behandling. Studien undersökte tio stycken domslut från förvaltningsrätten gällande överklagande av bistånd från Socialtjänsten där föräldrarna hade ansökt om resursskola med behandling men blivit nekade av socialnämnden. LÄS MER

 2. 2. Döva öron och tomma ord? : En kvalitativ studie av boendes upplevelser av medborgardeltagande och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Katarina Ekeroot; [2020]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; aktivism; förtätning; planering; asymmetriska maktrelationer;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur boende i Eriksberg i Uppsala kommun upplevt planprocesser inför förtätning av stadsdelen samt hur inbjudan till, och kommunikation kring, möjligheten till medborgardeltagande i processerna kan relateras till olika typer av motstånd som uppstått. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med boende aktiva inom en motståndsförening, en nätbaserad enkät till boende, samt information från kommunala tjänstemän och dokument. LÄS MER

 3. 3. Ålder är bara en siffra : Undersökning av diskurser om gruppen äldre vid överklagade biståndsbeslut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Maja Augustsson; Linnéa Wängemar; [2020]
  Nyckelord :Äldre; bistånd; överklagan; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka diskurser om gruppen äldre, hur de konstrueras i överklagande biståndsbeslut och hur det förhåller sig till bedömningen av bistånd. I studien definierades gruppen äldre som individer 65 år eller äldre. LÄS MER

 4. 4. Hot mot statens säkerhet – en komparativ undersökning av administrativa utvisningsförfaranden i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Persson; [2020]
  Nyckelord :Komparativ rätt; Comparative law; Förvaltningsrätt; Administrative law; Kvalificerade säkerhetsärenden; Migrationsrätt; Säkerhetshot; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en komparativ undersökning av Sveriges och Danmarks utvisningsförfaranden rörande utländska medborgare som anses utgöra ett kvalificerat hot mot statens säkerhet. Ländernas utvisningsförfaranden präglas av sekretess och de rättssäkerhetsgarantier som karaktäriserar ett straffrättsligt förfarande är inte tillämpliga. LÄS MER

 5. 5. Intresseavvägningar för planprojekt - inom Stockholms innerstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Wennström; [2020]
  Nyckelord :Stockholm; balancing of interests; public interests; common good; private interests; ideology; detailed development plan; the land and environmental court; the land and environmental supreme court; county administrative board; appeals; the dynamometer model; the beam scale model; utilitarianism; unitary; rights-based; dialogical; planning and building act; environmental code; Stockholm; intresseavvägning; allmänintresse; allmänna intresse; enskilda intressen; ideologi; detaljplan; mark- och miljödomstolen; mark- och miljööverdomstolen; länsstyrelsen; överklaganden; balanasvågsmodell; fjädervågsmodell; Utilitarianism; unitary; rights-based; dialogical;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hur avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen hanteras avde dömande organen och hur de olika sakägarna resonerar utifrån de olika intressena. Arbetet har genomförts som en fallstudie där fyra olika byggprojekt studerats. LÄS MER