Sökning: "Överlämningar"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Överlämningar.

 1. 1. Learning of robot-to-human object handovers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Simonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis we propose a system for robots to learn through a semisupervised approach from observations, proper handover features for objects that can be applied onto new objects. Using recordings of handovers, features are extracted for the purpose of classifying the objects through unsupervised learning. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt arbete i ideella organisationer : Optimera det strategiska arbetet utan ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Andreas Bågfeldt; [2019]
  Nyckelord :Student Organizations; Strategic work; Leadership; Voluntary work; Chalmers; Motivation; Continuity; Mechanical engineering division; Studentorganisationer; Strategiskt arbete; Ledarskap; Ideellt arbete; Chalmers; Motivation; Kontinuitet; Maskinteknologsektionen;

  Sammanfattning : Inom ett väldigt forskningsintensivt område, strategiskt arbete, identifierades ett hålrum inom den tillgängliga litteraturen som berörde strategiska satsningar inom ideella organisationer utan direkt ekonomiskt intresse. Den här uppsatsen har därför haft till syfte att fylla det här tomrum och det har gjorts genom en kvalitativ fallstudie vid Chalmers Tekniska Högskola där två ideella studentorgansiationer, Chalmers Studentkår och Maskinteknologsektionen, har undersökts. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogiskt arbete för elever med läs- och skrivsvårigheter vid övergång till gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malena Nordin; Anna Stadelmann Berglund; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskola; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; övergångar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få syn på vilka rutiner som fanns vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utöver det ville vi synliggöra hur det praktiska arbetet med dessa elever såg ut för specialpedagog/ speciallärare. Detta belyste vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Lärarens syn på hur begreppsförståelsen påverkar elevers attityder vid övergångarna mellan årskurs 6 och 7 i de naturvetenskapliga ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Persson; Kajsa Riling; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje nytt läsår är det mer än 100 000 elever som börjar årskurs 7. Vid övergångarna mellan årskurs 6 och 7 ska lärare ta över elever som redan besitter kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Lärare i årskurs 6 ska lämna över elever som är rustade för undervisningen i årskurs 7. LÄS MER

 5. 5. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER