Sökning: "Överrapportering mellan sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Överrapportering mellan sjuksköterskor.

 1. 1. Faktorer associerade med korrekt SBAR rapportering bland intensivvårdssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Pierre Kyrk; Lisa Oskarsson; [2022]
  Nyckelord :SBAR; handover; communication; intensive care unit; sound level; disturbance; experience; SBAR; överrapportering; kommunikation; intensivvårdsavdelning; ljudnivå; störningar; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande kommunikationen kan vara en stor anledning till patientsäkerhetsrisker, ofta uppstår bristerna i övergången mellan olika team och där en snabb och effektiv hantering är av största vikt såsom på intensivvårdsavdelningar. SBAR rekommenderas av SKR och studier har visat att användandet av SBAR ökar patientsäkerheten i vissa aspekter. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering och dess inverkan på patientsäkerhet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johanna Lindelöf Holmqvist; Louise Pedersen; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Nurses; Patient picture; Patient safety; Shift report; Patientbild; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Upplevelser; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att säkerställa säker och kontinuerlig vård är det väsentligt att kommunikation och samverkan mellan sjukvårdspersonal fungerar. Exempel på sådan samverkan kan äga rum vid överrapportering mellan två sjuksköterskor under skiftbyte, vilket innebär att sjuksköterskor delger varandra väsentlig patientinformation. LÄS MER

 3. 3. Överrapportering inom akutsjukvård : Hur kommunikation mellan sjuksköterskor kan påverka patientöverföring

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Ring; Alexsandra Ringqvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjukvårdspersonalens upplevelser av överrapportering när patienten anländer med ambulans till akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Olsson; Johanna Alldén; [2021]
  Nyckelord :Handover; patient handover; emergency department; ambulance; healthcare staff; experience; communication; Överrapportering; patientöverlämning; akutmottagning; ambulans; sjukvårdspersonal; upplevelser; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutsjukvård bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av verksamhet och plats och innefattar både ambulanssjukvård och akutmottagningar där legitimerade sjuksköterskor eller kvalificerad personal arbetar. Överlämningen innebär en process som involverar överförande av information samt en övergång av vård till nästa vårdgivare. LÄS MER

 5. 5. Effekter av att sjuksköterskor använder sig av kommunikationsverktyget SBAR : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Blixt; Chloé Kanon; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; patientsäkerhet; SBAR; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i hälso- och sjukvården och behöver ha en stor kunskap om patienten för att kunna ge god vård och tillgodose patientens grundläggande behov. Vid skiftbyten behöver ansvarig sjuksköterska göra en informationsöverföring till nästkommande sjuksköterska. LÄS MER