Sökning: "Översättningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Översättningsprocess.

 1. 1. Effektivitetsrevision - Begränsat eller utökat samhällsuppdrag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Per Almqvist; [2022-01-24]
  Nyckelord :Effektivitetsrevision; ANT; Översättningsprocess; VFM-revision;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett actor-network theory perspektiv, åskådliggöra utvecklingen av den svenska effektivitetsrevisionens innehåll, roll och genom- slag från grundandet 2003 till 2021. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är actor-network theory (ANT) perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Kryptovalutors framväxt utifrån Actor-Network Theory : från riskfylld investering till ekonomins finrum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Finlöf; Lovisa Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; blockchain; actor-network theory; actors; translation process; Kryptovalutor; blockkedjeteknik; aktörsnätverk; aktörer; översättningsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om framväxten av kryptovalutor och blockkedjeteknik i den globala ekonomin. Kritik har riktats mot bankers och andra centraliserade intermediärers finansiella system, i form av ineffektiva processer, tillkommande avgifter och att användarnas integritet undermineras. LÄS MER

 3. 3. Vad är mänskliga rättigheter i en folkbibliotekskontext? En kvalitativ studie av uppfattningar om mänskliga rättigheter och demokrati ur ett institutionellt perspektiv i svensk folkbibliotekskontext.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka synen på mänskliga rättigheter och demokrati i relat-ion till uppfattningar om folkbiblioteket som samhällsinstitution, samt vilken möjlig roll mänskliga rättigheter utifrån detta skulle kunna spela i en folkbibliotekskontext, mot bak-grund av statens människorättsliga skyldigheter. Utifrån kvalitativa intervjuer med folk-bibliotekarier, knutna till ett genomfört demokratiprojekt som fallkontext, och kvalitativ innehållsanalys av två nationella bibliotekspolicydokument, har primärmaterialet tagits fram. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄNDRADE LEDNINGSPROCESSER MED VISION, SYFTE OCH MÅL SOM UTGÅNGSPUNKT Rektorer i förskolan utvecklar sin praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Yngvesson; [2021-09-20]
  Nyckelord :förskola; styrning och ledning; rektors ledarskap; aktionsforskning; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de genomför förändringar i förskolans ledningsprocesser och sitt ledarskap med stöd av teoretiska begrepp inom organisationsforskning och management. Frågeställningarna söker svar på hur rektorernas översättningsprocess sker samt vad som blir framträdande i översättningarna. LÄS MER

 5. 5. Värdefull framtid

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Moa Gustafsson; [2015-01-23]
  Nyckelord :social hållbarhet; värdepolicy; värdevision; implementering; tjänstemän; kommun;

  Sammanfattning : Värdebegrepp är vanliga att använda som mål och policyer i vårt samhälle, varför de i denna studie benämns som värdepolicyer. Dessa policyer skapar komplexa situationer för de som ska implementera begreppen i sina arbeten. Trots detta fortsätter de att öka och ett begrepp som fått mer och mer uppmärksamhet är social hållbarhet. LÄS MER