Sökning: "Övervikt och fetma hos barn"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Övervikt och fetma hos barn.

 1. 1. Skolsköterskan är en viktig aktör bland flera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med övervikt och fetma : En intervjustudie med skolsköterskor i grundskolan

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annie Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Barn; folkhälsa; samverkan; skola; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma i tidig ålder är riskfaktorer för att drabbas av ett flertal sjukdomar senare i livet. Skolsköterskor har goda möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. “Varför ska jag banta honom?” : En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares upplevelser kring sina barns övervikt

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sandra Tindefors Berg; Camilla Rinman; [2021]
  Nyckelord :children; obisity; parents; qualitative interviews; content analysis; Övervikt; fetma; barn; vårdnadshavare; kvalitativa intervjuer; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser hos vårdnadshavare som har barn i åldrarna 2-17 år med övervikt eller fetma som i övrigt är friska. Frågeställningarna var följande: 1) Vilka strategier har vårdnadshavarna för att jobba med sitt/sina barns vikt? 2) Hur upplever vårdnadshavarna sitt/sina barns psykiska mående kopplat till dess vikt? 3) På vilka sätt kan politiker och barnhälsovården/skolhälsovården hjälpa familjer att främja hälsa? 4) Hur upplever vårdnadshavarna att familj och vänner ser på barnets/barnens vikt? Metod  Studien genomfördes i form av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans hälsopreventiva åtgärderför barn och ungdomar med övervikt- En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amina Normark; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :District nurse; children; overweight; health preventive; Distriktssköterska; barn; övervikt; hälsoförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distriktssköterskans arbetsområde syftar till att förebygga och främja hälsa. Henkan verka inom flera olika områden som primärvård, hemsjukvård och elevhälsovård. LÄS MER

 4. 4. Övervikt och fetma hos barn : En kvalitativ studie om hur olika yrkesprofessioner i Värmlands län arbetar inom området

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Josefin Persson; [2021]
  Nyckelord :children; health promotion measures; parents; preventive measures; public health arenas; barn; folkhälsoarenor; förebyggande insatser; förälder; hälsofrämjande insatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma bland barn och ungdomar är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen under 2000 talet. Den globala förekomsten av fetma hos barn har ökat anmärkningsvärt de senaste decennierna, och under de sista 30 åren har förekomsten dubblerats. LÄS MER

 5. 5. Ditt barn har övervikt : Skolsköterskors erfarenheter av initial kommunikation med vårdnadshavare vars barn har övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Aronsson; Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Children. Communication. Guardians. Overweight. Parents.; Barn. Kommunikation. Skolsköterska. Vårdnadshavare. Övervikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet överviktiga barn i Sverige ökar. Övervikt och fetma hos barn kan leda till allvarlig sjukdom i vuxenlivet. Skolsköterskor ingår i skolors elevhälsoteam vilka ska arbeta förebyggande mot ohälsa. LÄS MER