Sökning: "Özlem Keskin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Özlem Keskin.

  1. 1. Barns flerspråkighet : En studie om hur förskollärare uppfattar barns språkutveckling

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Dilber Bulut; Özlem Keskin; [2011]
    Nyckelord :Flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om flerspråkiga barn och ele-vers språkutveckling i förskolan och i förskoleklass. I studien har vi utgått från två frågeställ-ningar som är följande; vilka strategier använder förskollärare för att utveckla språkutveckling hos flerspråkiga barn och elever? Vilken betydelse har miljön för flerspråkiga barn och elever och deras språkutveckling i förskola respektive förskoleklass? Kvalitativa intervjuer har använts, vilket innebär att åtta förskollärare intervjuats för att besvara frågeställningarna i studien. LÄS MER