Sökning: "Ülle Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ülle Karlsson.

  1. 1. Kundlojalitet : En studie av Swedbank i Sandviken

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Ülle Karlsson; [2007]
    Nyckelord :kundlojalitet; relationsmarknadsföring; kundnöjdhet;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och studera vilka aktiviteter ett tjänsteföretag använder för att påverka kundlojaliteten och vad kunderna anser om dessa.... LÄS MER